CIVITTA подпомага насърчаването на активния живот на възрастните хора в България

Сивита България ЕООД, в партньорство със Сдружение „Експертен пул – България“, изпълни успешно в периода декември 2020 – март 2021 г. договор с предмет „Разработване и отпечатване на сборник с добри практики по отношение на насърчаване на активния живот на възрастните хора“, възложен от Министерството на труда и социалната политика на Република България (МТСП).

Екипът ни разработи сборник с добри практики, който е качен на интернет страницата на МТСП и може да бъде разгледан тук, както и видеа, които могат да бъдат разгледани тук.

В изпълнение на договора, екипът ни изпълни следните дейности и услуги:

 • Идентифициране на общини в България (от всеки район на планиране в страната), които да бъдат включени в проучване за добри практики за насърчаване на активния живот на възрастните хора, и дефиниране на критерии, по които да бъдат избрани общините;
 • Идентифициране на заинтересовани страни, които да бъдат включени в проучването;
 • Изготвяне на въпросник за събиране на изходна информация и провеждане на проучването;
 • Провеждане на проучване сред избраните общини и заинтересовани страни за идентифициране на добри практики за насърчаване на активния живот на възрастните хора, които да бъдат включени в сборника, чрез попълване на разработения въпросник и проведени интервюта;
 • Провеждане на кабинетно проучване;
 • Проучване и анализиране на успешни практики за активен живот на възрастните хора в 7 страни-членки на ЕС;
 • Идентифициране и описание на добри практики за насърчаване на активния живот на възрастните хора на базата на събраната изходна информация и проведените проучвания и интервюта със заинтересовани страни, съгласно приоритетите на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), в следните сфери, насочени към и включващи възрастното население:
  • насърчаване на заетостта;
  • насърчаване на дигиталните умения;
  • обучения, учебни курсове;
  • физическа активност и спортни дейности;
  • пеене, танци, плетене и др.;
  • развитие на иновативни дистанционни услуги;
  • доброволчество;
  • предаване на опит и солидарност между поколенията и др.
 • Събиране, обобщаване и анализ на изходната информация и данни, вкл. формулиране на изводи и препоръки;
 • Подготовка на сборник с добри практики на тема „Насърчаване на активния живот на възрастните хора в България“, вкл. дизайн и предпечатна подготовка и разпечатване в 300 екземпляра;
 • Изготвяне на 6 бр. видеа за представяне на добрите практики във всеки район на планиране в страната, вкл. 1 бр. обобщаващ филм с представяне на всички включени в сборника практики;
 • Организиране и провеждане на онлайн конференция за представяне на изготвения сборник и клипове.

В изпълнение на договора, екипът на Сивита България ЕООД и Сдружение „Експертен пул – България“ инициира, предложи и изпълни и следните допълнителни дейности:

 • Включване на по-голям брой общини в сборника и респ. по-голям брой добри практики от предвидените в техническото задание на възложителя с цел по-ефективно постигане на заложените цели и по-голямо популяризиране на политиката за активен живот на възрастните хора;
 • Изработване и включване на QR кодове в сборника с хипервръзка към разработените видеа, презентиращи добрите практики;
 • Включване на практики, които не се реализират само в една община, а обхващат участници от цялата страна.

След проведените проучвания и интервюта за подготовка на сборника, бихме искали да споделим някои основни изводи, формулирани от екипа ни:

 • Активните организации/ местни доброволци, които се стремят чрез различни дейности да подобрят качеството на живот на възрастните хора у нас често страдат от липса на достатъчно финансови средства, за да реализират в пълнота идеите и стремежите си;
 • С радост установихме, че в страната има много активни възрастни хора, които са посветили своите златни години в организирането на различни мероприятия, с които да спомагат за насърчаването на активния живот на други възрастни хора;
 • У нас все още не се обръща достатъчно внимание на спорта и физическата активност сред възрастните хора, колкото в страни като Великобритания например, а физическите упражнения са изключително важни за поддържането на доброто здраве и активност на възрастните за по-дълго време;
 • Все още голяма част от по-интересните и мащабни инициативи, насочени към подпомагане на възрастните хора по различни начини, които изискват по-голям бюджет, са реализирани чрез проекти, финансирани от различни европейски програми.

Екипът ни е изключително щастлив, че имаше възможността да подпомогне МТСП в популяризирането на политиката за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България, както и да работи в тясно сътрудничество с креативни, дейни и отдадени хора от организациите и общините, обхванати в проучването, които имат разнообразни идеи и развиват редица практики и дейности в подкрепа на активния живот на възрастните хора у нас.

За повече информация относно сборника и изпълнените дейности, както и при интерес за изпълнение на сходни проучвания за Вас и Вашата организация, можете да се свържете с екипа ни на следния имейл:

Сивита България ЕООД

Цветомира Спасова – Управител

[email protected]

СПОДЕЛЕТЕ СТАТИЯ

ПРИЛОЖИМИ СТАТИИ